Územní plánování

Právní stav Územního plánu Radňovice – po vydání změny č. 1 (úplné znění)

Do dokumentací „Změna č. 1 Územního plánu Radňovice“ a „Právní stav Územního plánu Radňovice – po vydání změny č. 1“ (úplné znění) v tištěné verzi (textová a grafická část) může každý nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a na Obecním úřadu Radňovice, v digitální podobě rovněž zde.

Zadavatel změny č. 1:
Obec Radňovice
Radňovice 61
592 31 Nové Město na Moravě

Pořizovatel změny č. 1:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel změny č. 1:
Ing. arch. Aleš Lána
Zátopkova 4933/1
586 01 Jihlava

Soubory ke stažení:

ÚZEMNÍ PLÁN RADŇOVICE – úplné znění po vydání Změny č. 1

textová část

výkres základního členění území

hlavní výkres

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

koordinační výkres

výkres předpokládaných záborů půdního fondu

změna č. 1 ÚP Radňovice

Územní studie plochy č. 28 v obci Radňovice